Ministr spravedlnosti v roce 2012 podává Nejvyššímu soudu dovolání na nezákonné jednání OSZ Prostějov (vedoucí Naděžda Kezniklová, st.zástupce Ivo Černík). Rozhodnutí NS zakazující dát pokutu vedoucímu výzkumu však následně Policie ČR, OSZ a OS Prostějov, MSZ, KSZ  a MS a KS v Brně stejně tak NS, NSZ, MSP, ÚS a ESLP do 31.12.2012 v rozporu se zákony ignoruje. Důkazy rozhodnutí na  Constitutional-Court.blogspot.com/ Rozhodnutí z r. 2012
Rozsudek Nejvyššího soudu dne 23.02.2012 sp. zn. 3 Tz 1/2012 (citace vykonávacího rozhodnutí pro OS Prostějov): "....Podle § 270 odst. 1 tr. ř. bylo přikázáno Okresnímu soudu v Prostějově, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, přičemž při svém rozhodování bude podle § 270 odst. 4 tr. ř. vázán právním názorem, který vyslovil ve věci Nejvyšší soud. Okresní soud se pak při svém rozhodování bude zabývat věcnou správností napadeného usnesení. Nejvyšší soud v této souvislosti zdůrazňuje, že v novém řízení nemůže dojít ke změně rozhodnutí v neprospěch obviněného, neboť Nejvyšší soud vyslovil, že zákon byl porušen v jeho neprospěch (viz § 273 tr. ř.)."Ministři  spravedlnosti od 21.3. 2008 - 31.12. 2016 také na http://ministr-spravedlnosti.blogspot.cz/


--------------------------------------Datum: 30. listopadu 2016 
Předmět: MSP-901/2016-OSV-OSV

Ministerstvo spravedlnosti 30.11.2016 pod č.j. MSP-901/2016-OSV-OSV vůči odborné společnosti Konopí je lék,z,s,

Vážený pane Tetoure, 

            k Vaší žádosti o informace ze dne 16. 11. 2016 uvádíme k jednotlivým bodům následující. 
            Ad bod č. 1) Přesný počet podatelů, kteří žádali o přezkumné řízení v trestních věcech týkajících se osoby Dušana Dvořáka, nelze sdělit, neboť detailní studování všech souvisejících podání by zabralo neúměrné množství času a zjištění požadovaných údajů by tak bylo spojeno s úhradou za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace. Co se týče trestních věcí napadených podnětem ke stížnosti pro porušení zákona vedených u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 2 T 104/2010 (ve vztahu k uložení ochranného opatření), byl podnět ke stížnosti pro porušení zákona ministrem spravedlnosti odložen dne 26. 5. 2014; ve věci téhož soudu vedené pod sp. zn. 2 Nt 1257/2013 byl podnět ke stížnosti pro porušení zákona ministrem spravedlnosti odložen dne 23. 9. 2014; ve věci téhož soudu vedené pod sp. zn. 2 Nt 1151/2014 byl podnět ke stížnosti pro porušení zákona ministrem spravedlnosti odložen dne 18. 12. 2014 a ve věci tohoto soudu vedené pod sp. zn. 0 Nt 820/2011 byl podnět ke stížnosti pro porušení zákona ministrem spravedlnosti odložen dne 24. 2. 2015. Ve vztahu k trestní věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 20 T 45/2011 byl podnět ke stížnosti pro porušení zákona vedený pod naší sp. zn. MSP-841/2012-OD-SPZ  odložen ministrem spravedlnosti dne 26. 11. 2012. Trestní věci Okresního soudu v Prostějově sp. zn. 2 T 65/2011 a sp. zn. 3 Nt 1151/2014 nebyly přezkumnému řízení ze strany odboru justičního dohledu Ministerstva spravedlnosti ČR v minulosti podrobeny. 
            Ad bod č. 2) Podněty směřující do trestní věci Okresního soudu v Prostějově sp. zn. 2 T 104/2010 (ve vztahu k uložení ochranného opatření) byly původně vedeny pod naší sp. zn. MSP-212/2014-OD-SPZ, do trestní věci téhož soudu pod sp. zn. 2 Nt 1257/2013 byly původně vedeny pod naší sp. zn.MSP-301/2014-OD-SPZ, do trestní věci téhož soudu pod sp. zn. 2 Nt 1151/2014 byly původně vedeny pod naší sp. zn. MSP- 666/2014-OD-SPZ a podněty směřující do trestní věci tohoto soudu pod sp. zn. 0 Nt 820/2011 byly původně vedeny pod naší sp. zn. MSP-743/2014-OD-SPZ, přičemž všechny opakované podněty v těchto trestních věcech jsou nyní souhrnně vedeny odborem justičního dohledu Ministerstva spravedlnosti ČR pod sp. zn. MSP-406/2016-OJD-SPZ. Podnět ke stížnosti pro porušení zákona proti meritorním rozhodnutím v trestní věci Okresního soudu v Prostějově sp. zn. 2 T 104/2010 je veden samostatně pod sp. zn. MSP-30/2016-OJD-SPZ a dosud nebyl prošetřen z důvodu nedostupnosti spisového materiálu. Veškeré shora uvedené podněty ke stížnosti pro porušení zákona byly odborem justičního dohledu zdejšího úřadu řádně přezkoumány a podatelům byl vždy sdělen výsledek přezkumného řízení prostřednictvím ředitele tohoto odboru, případně byli podatelé předem poučeni o tom, že na další obsahově obdobné podněty již ze strany zdejšího úřadu nebude reagováno. Nový podnět ke stížnosti pro porušení zákona ve věci Slavomila Boudného byl postoupen tomuto odboru k vyřízení.
            Ad bod č. 3) Stížnost směřovaná vůči předsedovi Nejvyššího soudu ČR byla odborem kontroly Ministerstva spravedlnosti ČR řešena pod sp. zn. MSP-155/2016-OK-STIZ, přičemž byla shledána nedůvodnou. Navazující podání byla založena bez dalšího do spisu zn. MSP-167/2016-OK-STIZ a MSP-180/2016-OK-STIZ  (na možnost takového postupu byl stěžovatel upozorněn). Pro úplnost uvádíme, že v tomto bodě zmíněnou stížnost „na rozhodnutí předsedy VS Olomouc dne 5.11.2016  S 370/2016 a předsedy KS Brno dne 18.10.2016 sp.zn. St 84/2016“ jmenovaný odbor neeviduje.
            Nad rámec výše uvedeného sdělujeme, že veškeré podněty pana Dušana Dvořáka ke kárnému řízení státních zástupců a soudců jsou v odboru justičního dohledu zdejšího úřadu vedeny pod sp. zn. MSP-133/2016-OJD-DOH, přičemž jmenovaný byl dne 10. 2. 2016 a následně dne 9. 6. 2016 o způsobu jejich vyřízení písemně vyrozuměn s tím, že nebyly zjištěny takové relevantní skutečnosti, které by byly důvodem k podání kárného návrhu.
 Ad bod č. 4) O Vaší stížnosti ve věci sp. zn. MSP-737/2016-OSV-OSV dosud nebylo rozhodnuto z důvodu značného nápadu podání v agendě svobodného přístupu k informacím. Za prodlení se Vám omlouváme.
 Ad bod č. 5) Elektronické podání nazvané jako trestní podnět a doručené dne 22. 10. 2016 (následně i osobně podané dne 25. 10. 2016) bylo založeno bez dalšího, neboť jak již bylo v minulosti sděleno, Ministerstvo spravedlnosti ČR není orgánem činným v trestním řízení a není tedy oprávněno k vyřizování trestních oznámení, kterým toto podání dle svého obsahu je. Pro úplnost uvádíme, že trestní oznámení obsahuje konkrétní skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, přičemž je možné jej podat na kterémkoliv oddělení Policie ČR či státním zastupitelství. Státní zástupce ani policejní orgán coby orgány činné v trestním řízení nemohou v zásadě odmítnout přijetí žádného trestního oznámení. Tyto orgány mají naopak povinnost trestní oznámení přijmout a bez průtahů věc vyřešit.
S pozdravem


Mgr. Martina Stašková
oddělení styku s veřejností
sekce státního tajemníka

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10
tel.:      +420 221 997 461
www.justice.cz---------- 

22.12.2016 čj. MSP-967/2016-OSV-OSVKonopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6


Ministerstvo spravedlnosti

Vyšehradská 16 128 10 Praha 2

Naléhavé
Věc: Opakovaná stížnost na nevydání informací odvolávaných vydat vůči rozhodnutí ministerstva dne 22.9.2016 č.j. MSP-737/2016-OSV-OSV a žádost o informace dle zákona informacích č.106/1999 Sb k dne 7.7.2016 na podatelně podaným stížnostem pro porušení zákona na členech výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) justicí a přezkumnými orgány, urgence řešení podaných kárných podnětů a stížností na rozhodnutí předsedů NS ČR, VSZ v Olomouci, KS v Brně a OS Prostějov (aktualizace podána k 17.11.2016) nepodat kárné podněty a urgence rozhodnutí Msp ke kárnému/trestnímu podnětu a žádostí o informace našeho člena a vedoucího výzkumu Dušana Dvořáka ze dne 22.10.2016 předané na podatelnu ministerstva dne 23.10.2016, kdy i zde je po zákonné lhůtě k vydání informací.
K podání: Dovolte prosím nejprve předznamenat, že pokud sp.zn. veřejně dostupných rozhodnutí Ústavního soudu obsahují rozhodnutí prvoinstančních, odvolacích a dovolacích soudů a jednání státních zastupitelství, uvádíme právě jejich sp.zn. jako jisté zobecnění.Shrnutí dosavadního naplňování přístupu k informacím, kárným podnětům a stížnostem: Vedoucí výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) pan Dušan Dvořák podal od roku 2007 do dnešních dnů celkem 10 právně přípustných ústavních stížností na porušování základních práv a svobod vedených u Ústavního soudu pod sp. zn. I. ÚS 214/07 , II. ÚS 664/12, IV.ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13 II.ÚS 289/14, II. 3196/15, III. ÚS 396/16, II. ÚS 1091/2016, IV.ÚS 3238/16, III.ÚS 3354/16.Zatímco ústavní stížnost sp. zn. I. ÚS 214/07 napadala popření principů volebního práva a rovnost občanů a ústavní stížnost sp.zn. II. ÚS 1091/2016 napadala vymáhání poplatků bez zákonné opory a nezákonné omezování osobní svobody, všechny ostatní ústavní uvedené stížnosti ve věci výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) od roku 2012 opakovaně napadaly popření základního práva na informace, život a zdraví, vědecký výzkum, zákaz mučení a řadu dalších základních práv a svobod včetně popření základního práva na spravedlivý proces, zákonného soudce a udělení trestu tolika na základě zákona ve spojení s nezákonným zákazem přístupu k Soudnímu dvoru. Porušení práva rovněž marně stěžoval v právně přípustné ústavní stížnosti předseda nevládní organizace Konopí je lék,z.s. pan Miloslav Tetour, viz sp. zn. I. ÚS 2431/15.Ústavní stížnosti členů naší nevládní organizace byly odmítnuty jako nedůvodné, ve věci výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) pak na základě vědomě nepravdivého výroku justice, že konopí je prekurzor a odmítnutí (mlčení) řádně projednat nikdy neprojednanou doloženou zákonnost a netrestnost jednání stěžovatelů z úmluv, judikatury, trestního a správního předpisu, dále odmítnutí řádně projednat nezákonnost neexistence právní normy na určení vzorku konopí k zjištění obsahu THC při stonásobných rozdílech dle specifického vzorku a především nevyrovnání se se zákazem vyšetřit spáchané zločiny a ztráty zkonfiskovaného majetku, viz ex předseda Konopí je lék,z.s. a soudní znalec Radek Matlach společně s dalšími zástupci zřizovatelů Edukativní konopné kliniky již dne 11.5.2011 na http://soudniznalec.blogspot.cz/, tzn. před podáním prvního dovolání Dušana Dvořáka sp.zn. 8 Tdo 1231/2011 a první ústavní stížností ve věci výzkumu sp.zn.II. ÚS 664/12, kdy navíc nikdy v letech 2008 – 2016 nebyly jako účastníci řízení povoleny poškozené nevládní organizace.Právně přípustné stížnosti na ČR věci výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) odmítla dvakrát předat Soudnímu dvoru Evropská komise, stejně tak je odmítl meritorně projednat také Evropský soud pro lidská práva pod č.j. 66981/12, 1332/13, 79490/13, 20049/14, 47921/14, 41264/14, 57969/2015, 35796/2016, 37 746/16 a rovněž vždy bez řádného odůvodnění odmítnutí, navíc vždy ve sdělení, které ani není úřední listinou dle zákona, leč prostou kopií možného prvopisu (potvrzené notáři a Czech Pointem, což je ministerstvu spravedlnosti a jeho zástupci u ESLP známo).Jen v průběhu roku 2016 podalo předsedovi Ústavního a Nejvyššího soudu nejméně 100 občanů a nejméně tři nevládní organizace - zřizovatelé Edukativní konopné kliniky - podnět na kárné řešení soudců, kteří vědomě nepravdivě rozhodovali ve věcech členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), které byly předsedy obou soudů odmítnuty s tvrzením, že soudci mají právo na právní názor, což však nebylo nikdy napadáno. Stejně tak odmítavě vždy reagoval a dosud reaguje nejvyšší státní zástupce a ministři spravedlnosti, vnitra a všechny složky státních zastupitelství a policie.Dále předsedové Ústavního a Nejvyššího soudu odmítli i v odvolacím řízení sdělit informaci, na základě jakého předpisu mohou soudci sdělovat v rozhodnutích doložené faktické nepravdy, že konopí je prekurzor (o prekurzorech rozhoduje členská země, o věci však musí rozhodnout pouze Soudní dvůr) a na základě jakého předpisu se mohou soudci všech stupňů nevyrovnat a nevyjadřovat k doložené netrestností skutku z práva OSN, Evropy a EU a jakkoliv se nevyrovnat (mlčet) se zákazem či ignorancí všech složek policie a státních zastupitelství a justice vyšetřit podezření ze spáchaných a doložených zločinů proti lidskosti Českou republikou.Tyto výše žádané informace odmítl sdělit nevládní organizaci Konopí je lék,z.s. v odvolacím řízení Ústavní soud dne 13.10.2016 pod č..j. SPR ÚS 312/16 a opět odmítl podat kárný podnět. Tyto informace odmítl sdělit nevládní organizaci Konopí je lék,z.s. v odvolacím řízení také Nejvyšší soud dne 12.10.2016 pod č..j. Zin 139/2016 a opět dne 18.10.2016 pod č.j. S 456/2016 odmítl podat kárný podnět.Tyto informace výše žádané informace odmítlo sdělit nevládní organizaci Konopí je lék,z.s. i v odvolacím řízení také Nejvyšší státní zastupitelství dne 26.10.2016 pod č..j. 1 SIN 110/2016 a odmítlo podat kárný podnět a přikázat věc šetřit policií (jako vždy od roku 2010 opakovaně). Tyto informace odmítlo sdělit nevládní organizaci Konopí je lék,z.s. také ministerstvo spravedlnosti dne 22.9.2016 č.j. MSP-737/2016-OSV-OSV a odmítlo (nevyjádřilo se) řešit odvolání a podat kárný/trestní podnět a stížnost pro porušení zákona (jako vždy od roku 2012 – stěžovalo cca 200 občanů).Dodejme ještě, že stejně tak byly předsedy Nejvyššího a Ústavního soudu odmítnuty kárné podněty předsedy nevládní organizace Art Language Factory, z.s. Josefa Pospíšila a předsedy a místopředsedy nevládní organizace Ateliér ALF,z.s. Františka Slavíka a Slavomila Boudného, což jsou společně s nevládní organizací Konopí je lék,z.s. další dva zřizovatelé Edukativní konopné kliniky, a to i přes doložené důkazy a přesné citace justiční zvůle, konkrétně dne 25.10.2016 č.j. SM 259/2016, resp, 10.10.2016 č.j. SPR ÚS 92/2016, což tímto stěžujeme a žádáme jednání předsedy NS prošetřit (tzn.č.j. S 456/2016 a SM 259/2016), resp. připojit k stávajícím již podobným stížnostem na řádné nešetření kárných podnětů předsedou NS ČR, VS v Olomouci, KS v Brně a OS Prostějově v předmětné věci (aktualizace s č.j. doložena k 17.11.2016).


K vlastní žádost o informace k ministerstvem právě řešeným kárným podnětům a stížnostem pro porušení zákona včetně porušení zákona v neprospěch Stanislava Boudného rozhodnutím Městského soudu v Praze dne 22.9.2016 sp.zn. na odvolání proti rozhodnutí OS na Praze 7 ze dne 20.7.2016 sp.zn. 24 T 48/2016 (doloženo k 17.11.2016), které opět řešilo konopí jako prekurzor a nevyjádřilo se a ani nezajímalo o výše a v odvolání označenou netrestnost skutku.


Sdělte prosím tyto informace

1) Zda na základě výše uvedených skutečností a důkazů vyplývajících z desítek žádostí členů a partnerů výzkumu o informace, odvolání a stížností a stovek kárných/trestních podnětů (viz k připomenutí seznam hrubého porušení zákona soudci a státními zástupci a dalšími exekutivci na http://european-cannabis.blogspot.cz/ ) a na základě primární odpovědnosti statutárního zástupce za dobré jméno orgánu veřejné moci ministr spravedlnosti či jiný odpovědný již poučil nebo na základě tohoto poučí (nebo tímto někoho pověřil) úředníky ministerstva spravedlnosti a pracovníky OČTŘ, že konopí prekurzor není a že argumentace obhajoby musí být soudy všech stupňů důkazně vyvrácená a trestné činy prokázány, pokud mají být občané takto brutálně kráceni na svých právech.


2) Zda jsou rozhodnutí International Common Law Court of Justice Vienna vymahatelná v ČR (vizhttps://www.iccjv.org/cs), když ESLP a Evropská komise stejně jako česká justice nepravdivě tvrdí (resp. souhlasí-nevyjadřuje se), že konopní je prekurzor a spáchané zločiny proti lidskosti jsou snad právem členského státu EU takto jednat s občany podporující výzkum a minimalizaci rizik a šetřících státní a veřejné rozpočty a dovolat se zákonného postupu justice a exekutivy není dosud v Evropě možné, stejně tak zrušit základní práva brutálně porušující trestní předpisy §§ 283-287 tr.z., což bylo opakovaně marně ve výše označených ústavních stížnostech navrhováno, ač vždy řádně zdůvodněno a důkazy doloženo. K tomuto rovněž prosím sdělte nebo označte povinného, zda je Interpol, Europol nebo připravovaný úřad European Public Prosecutor's Officeoprávněn šetřit nešetřené zločiny spáchané ČR, když poškozenými členy výzkumu jsou nejen občané zemí EU sdružených ve Visegrádské skupině, jejíž členské státy jednají s občany analogicky a mnohdy i mnohem brutálněji a mj. také vždy v hrubém rozporu se schváleným usnesením Europarlmentu ze dne 7.12.2004 sp.zn. č.j. A6-0067/2004, které členské země odmítají implementovat (přiměřená regulace, výzkum a terapie a podpora programů prevence, vzdělávání a harm reduction).


3) Zda existuje v Evropě jiný orgán veřejné moci než výše uvedené zahraniční instituce, který je oprávněnvymahatelně věc vyšetřit a rozhodnout o porušení práva, když rovněž veřejnoprávní Česká televize a Český rozhlas tuto věc od roku 2008 dlouhodobě cenzurují za vydatné podpory kontrolních orgánů včetně Rady pro rozhlasové vysílání, naposledy dne 4.10. č.j. RRTV/3026/2016-BUR


Děkujeme a jsme s pozdravem


V Olomouci 22.11.2016


MUDr. Aleš Skřivánek, místopředseda
w
------------------------------------------------------------------------------------


Ministerstvo spravedlnosti - žádost o informace ze dne 7.12.2016

Zašlete prosím kopii rozhodnutí údajně zaslané na mou adresu dne 7.11.2016 ve věci odvolání a stížnosti na rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ze dne 22. 9. 2016 č. j. MSP-737/2016-OSV-OSV, což jste uvedli dne 7-12-2016 odborné společnosti Konopí je lék,zs, č.j. MSP-926/2016-OSV-OSV/3, když ta toto nevydání informací kromě mne samotného stěžovala s řadou důkazů o trestné činnosti a důvodech pro kárné podněty dne 8.11.2016 a v mé emailové korespondenci rozhodnutí nemám, ani ve spamu.

Sdělte rovněž, pod jakým číslem jednacím vedete kárné podněty a stížnosti pro porušení zákona zaslané dne 8.11.2016 v Příloze podání níže spolu s důkazy, že vám podání podali Art Language Factory,z.s., Ateliér ALF,z.s. a Cannabis is The Cure,z.s. dne 7.6.2016 osobně na podatelně, zejména podání Art Langauge Factory, zs. Je ve věci justičně exekutivní korupce na vašem úřadu důležité.

Ještě prosím sdělte, proč neoznačujete Konopí je lék,z.s.. identifikačními daty a adresou dle veřejného rejstříku.
Děkuji a dne 7.12:2016 zasílám také datovou schránkou

Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6
Příloha:
Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov
Dne 8. listopadu 2016 19:42
Ministr spravedlnosti Vít Pelikán
Na vědomí s žádostí o interpelaci
Poslanec Martin Novotný, senátorky Daniela Filipiová a Eliška Wagnerová

K žádosti: Podali jsme odvolání a stížnosti na rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ze dne 22. 9. 2016 č. j. MSP-737/2016-OSV-OSV

Dosud jsme žádné rozhodnutí neobdrželi a průtahy na MSp jsou letité, systematické a vědomě nezákonné

Žádost o informace
1) Sdělte, jaké zákonné podmínky brání vydání rozhodnutí.

2) Zašlete kopii našeho odvolání a stížnosti na rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ze dne 22. 9. 2016 č. j. MSP-737/2016-OSV-OSV (PČR nám zkonfiskovala počítač a nemáme data)

3) Sdělte, kdy lze očekávat rozhodnutí ministra spravedlnosti na stížnosti porušení zákona justicí v neprospěch členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), které vám byly podány od 18.5.2012 více než stovkami občanů a opět letos a naposledy na na podatelnu MSp ČR dne 7.6.2016 nevládní organizací Cannabis is The Cure,z.s., Ateliér ALF,z.s., Art Language Factory,z.s. (viz příloha s uvedenými rozhodnutími obecných a odvolacích soudů, které lze vyčíst z rozhodnutí justice na NS a ÚS, jejichž spisové značky jsou v stížnostech citovány) a jde jednoznačně a důkazně o justiční kartel a korupci s nevyšetřováním zločinů spáchaných soudci a státními zástupci páchající organizovaný zločin dle §§ 401 a 149,odst. 4 TZ doložený soudním znalcem a dalšími poškozenými a zástupci poškozených a obětí této trestné činnosti na
http://soudniznalec.blogspot.cz/ a nevyjadřování se k netrestnosti jednání obětí dle §§ 28 a 31,odst. TZ a judikatuře netrestnosti výzkumu a léčby (oficiálně až za 50 tisíc měsíčně) a opakovanou školáckou lží justice, že konopí je prekurzor, aby věc nesměl řešit Soudní dvůr (o prekurzorech rozhoduje členská země) , dále není stále řešena stížnost na předsedu NS a OS Prostějov za nepodaní kárných podnětů a nově připojte kárný podnět a předsedu KS Brno – rozhodnutí předsedy KS Brno je v příloze. Souhrnně řečeno, vedoucí soudů tyto zločiny státních zaměstnanců kryjí a ospravedlňují je právem soudců na právní názor, že země je zase placatá! V příloze zasíláme rovněž každoročně nešetřené trestní podněty - letošní z 14.5.2016 a 22.10.2016 rovněž v příloze. Desatero kárných provinění soudců obecních, odvolacích a dovolacích soudů najdete zde http://konopna-cirkev.blogspot.cz/2016/10/desatero-karnych-provineni.html
Dále je rovněž napadána letitá justiční korupce prostějovské
soudkyně Otrubové nejen v podnětech označených soudních sporech k § 283 tz, ale také nerespektování přikazujícího rozsudku NS ČR - viz podání ze 7.7.2016 - viz rozhodnutí předsedy KS Brno a podklady k tomuto rozhodnutí
.
Děkujeme za vaši reakci a zájem o právní stát

Dne 8.11.2016


Miloslav Tetour,MCA,předseda


Ministerstvo odborné společnosti Konopí je lék, z.s. dne 30.11.2016

Datum: 30. listopadu 2016 
Předmět: MSP-901/2016-OSV-OSV


Vážený pane Tetoure, 

            k Vaší žádosti o informace ze dne 16. 11. 2016 uvádíme k jednotlivým bodům následující. 

            Ad bod č. 1) Přesný počet podatelů, kteří žádali o přezkumné řízení v trestních věcech týkajících se osoby Dušana Dvořáka, nelze sdělit, neboť detailní studování všech souvisejících podání by zabralo neúměrné množství času a zjištění požadovaných údajů by tak bylo spojeno s úhradou za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace. Co se týče trestních věcí napadených podnětem ke stížnosti pro porušení zákona vedených u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 2 T 104/2010 (ve vztahu k uložení ochranného opatření), byl podnět ke stížnosti pro porušení zákona ministrem spravedlnosti odložen dne 26. 5. 2014; ve věci téhož soudu vedené pod sp. zn. 2 Nt 1257/2013 byl podnět ke stížnosti pro porušení zákona ministrem spravedlnosti odložen dne 23. 9. 2014; ve věci téhož soudu vedené pod sp. zn. 2 Nt 1151/2014 byl podnět ke stížnosti pro porušení zákona ministrem spravedlnosti odložen dne 18. 12. 2014 a ve věci tohoto soudu vedené pod sp. zn. 0 Nt 820/2011 byl podnět ke stížnosti pro porušení zákona ministrem spravedlnosti odložen dne 24. 2. 2015. Ve vztahu k trestní věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 20 T 45/2011 byl podnět ke stížnosti pro porušení zákona vedený pod naší sp. zn. MSP-841/2012-OD-SPZ  odložen ministrem spravedlnosti dne 26. 11. 2012. Trestní věci Okresního soudu v Prostějově sp. zn. 2 T 65/2011 a sp. zn. 3 Nt 1151/2014 nebyly přezkumnému řízení ze strany odboru justičního dohledu Ministerstva spravedlnosti ČR v minulosti podrobeny. 


            Ad bod č. 2) Podněty směřující do trestní věci Okresního soudu v Prostějově sp. zn. 2 T 104/2010 (ve vztahu k uložení ochranného opatření) byly původně vedeny pod naší sp. zn. MSP-212/2014-OD-SPZ, do trestní věci téhož soudu pod sp. zn. 2 Nt 1257/2013 byly původně vedeny pod naší sp. zn.MSP-301/2014-OD-SPZ, do trestní věci téhož soudu pod sp. zn. 2 Nt 1151/2014 byly původně vedeny pod naší sp. zn. MSP- 666/2014-OD-SPZ a podněty směřující do trestní věci tohoto soudu pod sp. zn. 0 Nt 820/2011 byly původně vedeny pod naší sp. zn. MSP-743/2014-OD-SPZ, přičemž všechny opakované podněty v těchto trestních věcech jsou nyní souhrnně vedeny odborem justičního dohledu Ministerstva spravedlnosti ČR pod sp. zn. MSP-406/2016-OJD-SPZ. Podnět ke stížnosti pro porušení zákona proti meritorním rozhodnutím v trestní věci Okresního soudu v Prostějově sp. zn. 2 T 104/2010 je veden samostatně pod sp. zn. MSP-30/2016-OJD-SPZ a dosud nebyl prošetřen z důvodu nedostupnosti spisového materiálu. Veškeré shora uvedené podněty ke stížnosti pro porušení zákona byly odborem justičního dohledu zdejšího úřadu řádně přezkoumány a podatelům byl vždy sdělen výsledek přezkumného řízení prostřednictvím ředitele tohoto odboru, případně byli podatelé předem poučeni o tom, že na další obsahově obdobné podněty již ze strany zdejšího úřadu nebude reagováno. Nový podnět ke stížnosti pro porušení zákona ve věci Slavomila Boudného byl postoupen tomuto odboru k vyřízení.            Ad bod č. 3) Stížnost směřovaná vůči předsedovi Nejvyššího soudu ČR byla odborem kontroly Ministerstva spravedlnosti ČR řešena pod sp. zn. MSP-155/2016-OK-STIZ, přičemž byla shledána nedůvodnou. Navazující podání byla založena bez dalšího do spisu zn. MSP-167/2016-OK-STIZ a MSP-180/2016-OK-STIZ  (na možnost takového postupu byl stěžovatel upozorněn). Pro úplnost uvádíme, že v tomto bodě zmíněnou stížnost „na rozhodnutí předsedy VS Olomouc dne 5.11.2016  S 370/2016 a předsedy KS Brno dne 18.10.2016 sp.zn. St 84/2016“ jmenovaný odbor neeviduje.            Nad rámec výše uvedeného sdělujeme, že veškeré podněty pana Dušana Dvořáka ke kárnému řízení státních zástupců a soudců jsou v odboru justičního dohledu zdejšího úřadu vedeny pod sp. zn. MSP-133/2016-OJD-DOH, přičemž jmenovaný byl dne 10. 2. 2016 a následně dne 9. 6. 2016 o způsobu jejich vyřízení písemně vyrozuměn s tím, že nebyly zjištěny takové relevantní skutečnosti, které by byly důvodem k podání kárného návrhu.


 Ad bod č. 4) O Vaší stížnosti ve věci sp. zn. MSP-737/2016-OSV-OSV dosud nebylo rozhodnuto z důvodu značného nápadu podání v agendě svobodného přístupu k informacím. Za prodlení se Vám omlouváme.


 Ad bod č. 5) Elektronické podání nazvané jako trestní podnět a doručené dne 22. 10. 2016 (následně i osobně podané dne 25. 10. 2016) bylo založeno bez dalšího, neboť jak již bylo v minulosti sděleno, Ministerstvo spravedlnosti ČR není orgánem činným v trestním řízení a není tedy oprávněno k vyřizování trestních oznámení, kterým toto podání dle svého obsahu je. Pro úplnost uvádíme, že trestní oznámení obsahuje konkrétní skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, přičemž je možné jej podat na kterémkoliv oddělení Policie ČR či státním zastupitelství. Státní zástupce ani policejní orgán coby orgány činné v trestním řízení nemohou v zásadě odmítnout přijetí žádného trestního oznámení. Tyto orgány mají naopak povinnost trestní oznámení přijmout a bez průtahů věc vyřešit.


S pozdravem


Mgr. Martina Stašková
oddělení styku s veřejností
sekce státního tajemníka

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10
tel.:      +420 221 997 461


From: MStaskova@msp.justice.cz
To:dusan.dvorak@konopijelek.cz 
Date: Mon, 7 Nov 2016 10:41:39 +0000
Subject: MSP-854/2016-OSV-OSV

Vážený pane Dvořáku,
            k Vaší žádosti o informace ze dne 22. 10. 2016 uvádíme následující. Povinnost poskytovat informace vychází z ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), které stanoví, že vyjmenované povinné subjekty mají podle InfZ povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Povinné subjekty tedy poskytují informace, které mají reálně k dispozici, respektive rovněž informace, které sice nemají, ale na základě povinnosti stanovené právním předpisem mít mají. Na vytváření nových informací se povinnost poskytovat informace v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 InfZ nevztahuje.

            Kromě toho je třeba vzít v potaz rovněž skutečnost, že podle stejného ustanovení InfZ platí, že povinnost poskytovat informace se netýká mimo jiné též dotazů na názory. Pod tímto pojmem je třeba rozumět také poskytování právních názorů a právních výkladů. Okruh působnosti Ministerstva spravedlnosti ČR je pak vymezen v ustanovení § 11 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Z citovaného ustanovení rozhodně nevyplývá, že by Ministerstvo spravedlnosti ČR bylo v rámci svých kompetencí oprávněno k podávání výkladu právních předpisů. K závaznému výkladu právních předpisů je příslušný výhradně soud, a to v konkrétní věci, přičemž sjednocovat soudní praxi mohou jen soudy vyšších stupňů v rámci projednávání opravných prostředků. Ministerstvo spravedlnosti ČR není povoláno ani poskytovat právní pomoc v jednotlivých věcech. Tuto činnost vykonávají především advokáti, a proto Vám doporučujeme Váš případ konzultovat s některým z nich, popřípadě se můžete obrátit i na některou z bezplatných právních poraden.


            Nad rámec výše uvedeného sdělujeme, že dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení vykonává příslušný státní zástupce, kterého máte právo kdykoliv v průběhu přípravného řízení žádat v souladu s ustanovením § 157a odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, o odstranění závad v postupu policejního orgánu. Žádost o odstranění závad v postupu státního zástupce pak dle odst. 2 tohoto ustanovení vyřizuje státní zástupce bezprostředně vyššího státního zastupitelství.

S pozdravem


Mgr. Martina Stašková
oddělení styku s veřejností
sekce státního tajemníka

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10
tel.:      +420 221 997 461

---------- Přeposlaná zpráva ----------
Od: Medical Cannabis Social Club <info@konopijelek.cz>
Datum: 16. listopadu 2016 0:15
Předmět: Ministru spravedlnosti k 17.listopadu 2016 k justičně exekutivní korupci a kartelu ve věci konopí
Komu: posta@msp.justice.cz
Kopie: openroyalacademy@gmail.com, Daniela Filipi <daniela@filipiova.cz>, asistentka@eliskawagnerova.cz, novotnym@psp.cz


Žadatel o informace: Konopí je lék,z.s., IČ: 227 27 281, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6 
Věc: Žádost ministru spravedlnosti o informace dle zákona o informacích č. 106/1999 Sb. k 17.listopadu 2016 (zpětvzetí žádosti o informace ze dne 8.11.2016) a stížnost pro porušení zákona a kárné podněty 
Sdělte v zákonné lhůtě a citujte v rozhodnutí nejprve žádost o informace 
1)Je pravdou, že v letech 2012 – 2016 podalo více než 200 občanů a nejméně tři nevládní organizace stížnost pro porušení zákona za údajné porušení výroby konopných produktů dle § 283 t.z. nezákonným jednáním obecních, odvolacího a dovolacího soudu vůči vedoucímu výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) Dušanu Dvořákovi, MMCA, nar. 12.1.1962 a dalším občanům včetně členů rodiny tvrzením, že konopí je prekurzor a podobné bludy a lži, aby věc nesměl projednat Soudní dvůr (o prekurzorech rozhoduje členská země) včetně nešetření spáchaných zločinů a neprojednání netrestnosti obviněných seřazené s důkazy v desatero kárných provinění soudců a státních zástupců a úředníků ministerstva spravedlnosti na http://european-cannabis.blogspot.cz/, které jsou vedeny u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 2 T 104/2010, 2 T 65/2011, 2 Nt 1257/2013, 2Nt 1151/2014, 3Nt 1151/2014 samostatně také korupční rozhodnutí vždy Dušana Dvořáka soudící soudkyně Ilony Otrubové sp. zn. 0Nt 820/ 2011 porušující opakovaně přikazující rozsudek NS sp. zn. 3 Tz 1/2012: Citujme: “Podle § 270 odst. 1 tr. ř. bylo přikázáno Okresnímu soudu v Prostějově, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, přičemž při svém rozhodování bude podle § 270 odst. 4 tr. ř. vázán právním názorem, který vyslovil ve věci Nejvyšší soud. Okresní soud se pak při svém rozhodování bude zabývat věcnou správností napadeného usnesení. Nejvyšší soud v této souvislosti zdůrazňuje, že v novém řízení nemůže dojít ke změně rozhodnutí v neprospěch obviněného.“ Pokud bylo občanů podávajících stížnost méně, toto sdělte. Dále potvrďte/vyvraťe, žejste dosud nikdy neseznali porušení zákona justicí a exekutivou i přes doložené důkazy kartelu a korupce, viz důkazy včetně stanoviska soudního znalce ke spáchaným zločinům a ztrátě zkonfiskovaných majetků zakazované vyšetřit apod. na http://european-cannabis.blogspot.cz/ Dále sdělte, zda jste rovněž v mém případě za cannabisterapii a výzkum jako fyzické osoby Miloslava Tetoura, MCA, nar. 23.3.1957 nikdy neshledali hrubé porušení zákona prvostupňovým a odvolacím soudem při trestním či obnovném řízení s tříletým nepodmíněným odseděným odsuzujícím rozsudkem u KS České Budějovice sp. zn. 20 T 45/2011 a zda je pravdou, že stížnost na porušení zákona podalo rovněž mnoho občanů a nevládních organizací. Můžete sdělit kolik občanů podalo ministru spravedlnosti stížnost v tomto případě?

2) Označte čísla jednací na ministerstvu spravedlnosti vůči těmto výše uvedeným rozhodnutím OS Prostějov pro přezkum stížností podaných pouze a jen v roce 2016 a sdělte odůvodnění průtahů s nevydáním rozhodnutíkdyž např. letní stížnosti nevládních organizací asociace Open Royal Academy byly s důkazy doloženými svědectví doloženy na vaší podatelně dne 7.7.2016 a jsou průběžně aktualizovány o důkazy arogantní zvůle justice a exekutivy v předmětné věci.


3) Označte čísla jednací na ministerstvu spravedlnosti vámi zamítnutou a dále odvolávanou stížnost na opakovaná zamítavá rozhodnutí předsedy NS a předsedy OS Prostějov v roce 2016 nepodat na soudce – prekurzory kárný podnět (doložme i tímto podanou stížnosti na rozhodnutí předsedy VS Olomouc dne 5.11. 2016 S 370/2016 a předsedy KS Brno dne 18.10.2016 sp. zn. St 84/2016 – viz příloha – kdy tito předsedové rovněž rozhodují spáchané zločiny organizované zločinecké skupiny na OS a OSZ Prostějov nešetřit kárně stejně tak předsedu OS Prostějov, který tyto zločiny s vedoucí OSZ Prostějov roky kryje a nepřekažuje páchání závažných zločinů). Sdělte, kdy lze v této věci očekávat rozhodnutí a sdělte, zda jste kdy na státní zástupce a soudce v předmětné věci podali kárný podnět za vědomou justiční korupci a kartel při páchání zločinů proti lidskosti, které však od roku 2010 do roku 2016 odmítají přikázat vyšetřit všechny stupně státních zastupitelství – viz desítky čísel jednacích na http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.cz/ - a policie včetně NCOZ se souhlasem ministra vnitra, naposledy dne 9.11.2016 – viz http://ministr-vnitra.blogspot.cz/

4. Sdělte, co brání vydání rozhodnutí ministerstva spravedlnosti na naše odvolání a stížnost na odmítavé rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ze dne 22. 9. 2016 č. j. MSP-737/2016-OSV-OSV dokazující rovněž participaci ministerstva spravedlnosti na uvedených zločinech rozhodnutím nevydat informace a nezahájit kárné řízení při šetření věci dle obsahu (správní řád) a prostě jen z vaší strany jako dosud doložené zločiny a korupci a kartel opětovně ignorovat anebo bagatelizovat. Pokud nic nebrání, rozhodnutí vydejte i k bodu 5 níže. 

5Sdělte, co brání vydání rozhodnutí ministerstva spravedlnosti na kárný/trestní podnět vedoucího výzkumu Dušana Dvořáka, nar. 12.1.1962 v Olomouci podaný dne 23.10.206 na podatelně ministerstva spravedlnosti na st. zástupce a soudce OSZ a OS Prostějov za jejich opakované důvodně označované zločiny páchané od roku 2009 (nyní dne 17.-18.10.2016) co brání vydání žádaných informací v předmětném sporu a nařízení nějakého opatření, které tyto zločiny zastaví, když vám v příloze dokládáme znalecký posudek č. 896 ze dne 28.8.2016 od MUDr. Jiřího Švarce na vedoucího výzkumu Dušana Dvořáka, MMCA dokládající stejně jako další znalecký posudek znaleckého ústavu PN Bohnice por OS Olomouc (dosud oficiálně nedoručeno, byt vypraveno údajně už 12.9.2016) hrubě nezákonné jednání znalců vůči vedoucímu výzkumu v letech 2012-2015 jednajících v rozporu s § 107 tr.ř., kdy se justice a exekutiva za podpory znalců pokusila zbavit Dušana Dvořáka, MMCA právní způsobilosti a zavřít jej do ústavu, aby nebyly spáchané zločiny vyšetřeny a viníci ve státních službách potrestáni a poškození odškodněni.


Děkujeme vám za včasné vyřízení podání i za další poškozené zřizovatele Edukativní konopné kliniky (nevládní organizace Ateliér ALF,z.s. a Art Langauge Factory,z.s.) a další poškozené členy asociace Open Royal Academy realizující výzkum Konopí je lék (Cannabis is The Cure), kdy tímto současně podáváme kárný podnět na porušení zákona nejen dle trestního/kárného podnětu doloženého dne 23.10.2016 na vaší podatelně uvedeného v bodu 5 výše, ale též podnět pro porušení zákona vůči místopředsedovi Ateliér ALF,z.s. Slavomilu Boudnému, McA, nar. 16. 06. 1992 rozhodnutími obecního a odvolacího opětovně prekurzorového městského soudu bez zájmu o projednání věci Soudním dvorem a projednání netrestnosti skutku, zkrátka vše v neprospěch poškozeného, vše vedeno u OS Praha 7 pod sp. zn. 24 T 48/2016, kdy seznam porušení zákona a kárných provinění je uveden v odkazu v bodu 1 výše. 


K 17.listopadu podání ministru spravedlnosti podávají 

Konopí je lék, z.s. 
Miloslav Tetour, MCA, předseda 

ve spolupráci s 
Cannabis is The Cure, z.s.
Dušan Dvořák, MMCA, předseda 

PS. V příloze je rovněž uvedeno rozhodnutí ministra vnitra posvěcujícího dne 9.11.2016 rozhodnutí policie, která kriminalizuje občany a konfiskuje majetky a současně nemá informace, jak jinak než v souladu s §§ 28 a 31,odst. 1 tr.z. ochránit své zdraví a život než pěstováním konopí a odmítajícího opětovně projednat stížnost na nešetření trestných činů policií a NCOZ  a trestní podnět nevládních organizací ze dne 14.5.2016, který všechny stupně policie a státních zastupitelství rovněž opětovně zakázaly vyšetřit a bez odůvodnění označily za nedůvodné